mail@phuketcyclingthailand.com +66 (0) 62-487-9862 Monday-Saturday 8:30 -17:30.

PRIVACY POLICY


นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทตระหนักอย่างลึกซึ้งถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าว่าเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง. บริษัทให้ความเคารพลูกค้าโดยการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง, กฎหมายธุรกิจ, ระเบียบสังคม, หลักปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ลูกค้าที่มีต่อบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเป็นไปอย่างปลอดภัย บริษัทจึงได้จัดทานโยบายและโครงสร้างระบบที่ครอบคลุมโดยมีใจความดังต่อไปนี้

1. การเก็บรวบรวม・ การใช้งาน・และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยคานึงถึงเนื้อหาและขอบเขตของธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสาคัญ และจะควบคุมการใช้ข้อมูลบุคคลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้เท่านั้นโดยจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวบุคคลดังกล่าวมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น. ซึ่งข้อมูลที่นำมาจัดเก็บ จะประกอบได้แก่ ชื่อผู้จอง อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ ส่วนสูง อายุ วันเดือนปีเกิด ทั้งนี้เพื่อนำมาใช้ในการสร้างรายละเอียดสำหรับทำโปรแกรมทัวร์จักรยานเท่านั้น 

นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สามด้วยเหตุผลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ให้กับบุคคลที่สามหากไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า. เพื่อสนองต่อนโยบายดังกล่าว บริษัทจึงจัดทำระเบียบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและจัดฝึกอบรมพนักงานอย่างจริงจัง

2. การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการควบคุมดูแลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะทำการตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อบังคับ, บทบัญญัติต่างๆ ของประเทศ เช่น กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

3. มาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปอย่างปลอดภัยและเหมาะสม บริษัทจึงสร้างระบบควบคุม “ระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” และอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเป็นรายบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย ความเสียหาย การแก้ไขปลอมแปลง การทาลายและการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล. นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางมาตรการ หากเกิดความผิดปกติขึ้น จะตรวจหาสาเหตุและดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวันและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นซ้ำอีก

4. การร้องเรียนและปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจัดตั้ง “ฝ่ายรับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล” สาหรับเป็นช่องทางติดต่อเมื่อมีการร้องเรียนและต้องการคาปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

5. ปรับปรุงระบบการจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องนอกจากสภาพแวดล้อมของการบริหารขององค์กรแล้ว เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี บริษัทยังได้พยายามปรับปรุงแก้ไขระบบ “การจัดการเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” อย่างต่อเนื่องอีกด้วย


วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล

ทางบริษัทจัดเก็บข้อมูล ชื่อ อีเมล โทรศัพท์ ของลูกค้าเพื่อใช้ในการจัดทำบุ๊คกิ้งเท่านั้นไม่มีจุดประสงค์นำไปใช้อย่างอื่น ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากลูกค้าเดินทางไปแล้ว ทางบริษัทมิได้จัดเก็บข้อมูลบัตรเคดิตหรือเดบิตของลูกค้าเพราะจะเป็นการผิดเงื่อนไขในการรับชำระเงิน

กรณีนำรูปภาพ ของลูกค้ามาใช้กับเว็บไซต์บริษัทมีนโยบายที่เคร่งครัดว่าด้วยเรื่องของการได้รับการยินยอม และ ตรวจสอบ และส่งมอบภาพเพื่อนำไปใช้ในการนำเสนอทางสื่อต่างๆ โดยภาพลูกค้าจะต้องได้รับการส่งมอบและได้รับอนุญาติจากลูกค้าโดยตรง


WHO WE ARE

Our website address is : https://www.phuketcyclingthailand.com

COMMENTS

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

MEDIA

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

COOKIES

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

EMBEDDED CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

WHO WE SHARE YOUR DATA WITH

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

WHAT RIGHTS YOU HAVE OVER YOUR DATA

if you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

WHERE WE SEND YOUR DATA

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.